Klauzula informacyjna dla osób wskazanych do współpracy

Zgodnie z art. 14 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa GT Ochrona Sp. z o. o., Chałubińskiego 42, 25-619 Kielce, mail: biuro@grupagt.pl , tel.: 41/ 366-42-21, 512-047-881.
  2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się mailowo: iod@grupagt.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe (imię i nazwisko, funkcja, nr telefonu, adres mailowy) otrzymaliśmy od otrzymaliśmy od podmiotu, którego Pani/Pan jest reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem i wykonaniem umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy zawartej pomiędzy Grupa GT Ochrona Sp. z o.o. a podmiotem, którego Pani/Pan jest reprezentantem lub który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem i wykonaniem umowy (na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora).
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przez administratora do uzyskania danych osobowych, w tym podmioty, którym administrator powierza dane w celu świadczenia usług (biuro księgowe, dostawca hostingu) oraz podwykonawcy, z którymi administrator podpisał umowy o współpracy.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy (+5 lat jako okres gwarancyjny i kontrolny).
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.