Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa GT Ochrona Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 42 25-619 Kielce, tel. 41 366-42-21, mail: biuro@grupagt.pl

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod nr tel. 604-883-679 lub adresem email: iod@grupagt.pl

3. Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO (w związku z Kodeksem Pracy- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.),

c) Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

d) Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przez administratora do uzyskania danych osobowych, w tym biuro księgowe, biuro kadrowe, dostawca hostingu.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.