Klauzula informacyjna dla Klientów Grupy GT Ochrona Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa GT Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Chałubińskiego 42; tel. 41 366-42-21, mail: biuro@grupagt.pl
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się mailowo: iod@grupagt.pl lub telefonicznie: 604-883-679.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • zawarcia i realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO (w związku z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. U. 1994 Nr 121 poz. 591 i Ustawą Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U.  2018 poz. 800);
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu roszczeń i ochrony przed roszczeniami, na podstawie art.6 ust.1 pkt. f RODO;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO (w związku Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony);
 • marketingu bezpośredniego (promocji własnych produktów i usług), na podstawie art.6 ust 1 pkt. a RODO, czyli zgody osoby, której dane dotyczą;
 • zapisywania rozmów telefonicznych prowadzonych przez biuro obsługi klienta. Podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a, czyli zgoda osoby, której dane dotyczą.
 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przez Administratora do uzyskania danych osobowych, w tym podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, usługi kadrowo-płacowe, usługi informatyczne, dostawcy hostingu, a także podwykonawcy, z którymi Administrator podpisał umowy o współpracy.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy (+5 lat jako okres gwarancyjny i kontrolny). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, będą przetwarzane do momentu jej wycofania.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.